Điều động bảo vệ định kỳ -

Điều động bảo vệ định kỳ

 

 

 

  

bảo vệ 

 

 Đội điều động bảo vệ định kỳ

 

 Để đảm bảo an ninh và tài sản của khách hàng, tránh những bảo vệ làm việc lâu năm tại một vị trí có thể dẫn đến cấu kết với những phần tử xấu tại mục tiêu thông đồng, móc ngoặc trộm cắp tài sản ….

  Các nhân viên bảo vệ sẽ được  điều động luân chuyển giữa các mục tiêu định kỳ 3- 6 tháng hoặc theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời phát huy tinh thần và ý thức trách nhiệm của mỗi nhân viên bảo vệ.