Đội điều lệnh bảo vệ -

Đội điều lệnh bảo vệ

 bảo vệ

 

Đội điều lệnh bảo vệ

 

 Ban Giám Đốc Công ty Đông Đô kết hợp với đội điều lệnh thường xuyên tiến hành kiểm tra  nghiệp vụ các mục tiêu, các thành viên Ban điều lệnh được phân công thực hiện công tác quản lý trực tiếp tại mục tiêu, bất kể địa điểm và thời gian. Điều này đóng vai trò quan trọng việc gắn kết tập thể công ty và tạo tinh thần dân chủ dựa trên mối quan hệ bình đẳng và cởi mở.