Đội bảo vệ tuần tra cơ động -

Đội bảo vệ tuần tra cơ động

 

 

bảo vệ

 

Đội tuần tra cơ động

 

Đội cơ động thường xuyên kiểm tra, giám sát các mục tiêu. Việc kiểm tra ngẫu nhiên, bảo đảm tính trung thực, độc lập, khách quan. Những nhân viên bảo vệ tại mục tiêu vi phạm nội qui làm việc sẽ được lập biên bản, tùy theo mức độ vi phạm sẽ căn cứ vào quy chế làm việc của công ty bảo vệ Đông Đô  xử lý nghiêm minh. Việc kiểm tra thường xuyên và xử lý những vi phạm nhằm dăn đe những nhân viên bảo vệ làm việc thiếu trách nhiệm đồng thời  góp phần nâng cao tính tự giác và ý thức trách nhiệm của nhân viên bảo vệ .