Bảo vệ sự kiện - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bảo vệ sự kiện

Bảo vệ sự kiện

Bảo vệ sự kiện

25/09/2017

Bảo vệ sự kiện là bảo vệ anh ninh trật tự tại mục tiêu, chống gây rối, tấn công, phá hoại, đảm bảo an ninh trong chủ quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng như : Bảo vệ ranh chấp dân sự, bảo vệ chương trình ca nhạc, bảo vệ...

Đọc tiếp
content-content/index